Privacy

Als u besluit uw gegevens naar Primadeta Staffing te zenden, geeft u Primadeta Staffing daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van tijdelijk werk of bij het vervullen van uw vacature.

Primadeta Staffing zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel om tijdelijk werk te vinden of een vacature te vervullen.

Primadeta Staffing respecteert en beschermt de privacy van alle ingeschreven kandidaten. Primadeta Staffing spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven. Primadeta Staffing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Primadeta Staffing zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of indien dit direct verband houdt met de activiteiten van de organisatie Indien Primadeta Staffing mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy. Primadeta Staffing staat open voor suggesties en aanbevelingen om de veilligheid van uw gegevens te optimaliseren. U kunt deze schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken. Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Lees hier de volledige privacyverklaring